Regulamin

1)      Postanowienia wstępne

a)      Sklep Internetowy, dostępny pod adresem https://ironnation.com prowadzony jest przez: Maciej Osytek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Osytek, adres: ul. Środkowa 25, 05-540 Ustanów, PL, NIP: 5342318535, REGON: 368013196.

b)      Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu.

2)      Definicje

a)      Regulamin – niniejszy regulamin, wraz z załącznikami

b)      Usługodawca – Maciej Osytek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Osytek, adres: ul. Środkowa 25, 05-540 Ustanów, PL, NIP: 5342318535, REGON: 368013196

c)      Sklep – sklep Internetowy Usługodawcy, dostępny pod adresem Internetowym https://ironnation.com

d)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, nabywająca usługę od Usługodawcy.

e)      Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Usługodawcą a danym Klientem, o treści ustalonej Regulaminem.

f)       Strony – strony Umowy, tj. Usługodawca oraz Klient łącznie.

g)      Abonament – opłata za korzystanie z wybranych przez Klienta usług płatnych świadczonych przez Usługodawcę, w wybranym okresie

h)      Miesiąc – podstawowa jednostka trwania Abonamentu trwająca zawsze 30 dni, chyba że w ofercie lub cenniku określono inaczej.

3)      Kontakt z Usługodawcą

a)      Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem internetowym https://ironnation.com/contact

4)      Wymagania techniczne

a)      Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:

i)        Posiadanie dostępu do urządzenia końcowego, umożliwiającego wyświetlanie obrazu w rozdzielczości min. 1280 x 800 pikseli

ii)      Posiadanie dostępu do sieci Internet o zalecanej prędkości min. 8Mbit/s

iii)    Posiadanie przeglądarki internetowej z aktywną obsługą JavaScript oraz plików Cookies

iv)    Posiadanie oprogramowania umożliwiającego otwieranie plików w formacie PDF

v)      Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej

b)      Usługodawca rekomenduje korzystanie z najnowszej wersji jednej z następujących przeglądarek Internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge.

c)      Korzystanie ze Sklepu przy użyciu innego oprogramowania lub nieaktualnej wersji przeglądarek wskazanych w punkcie 4.b jest możliwe, ale może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem treści oraz nieprawidłowym działaniem funkcjonalności dostępnych w ramach Sklepu.

d)      Usługodawca rekomenduje regularne aktualizowanie systemu operacyjnego, jak również korzystanie z oprogramowania antywirusowego z aktualnymi bazami wirusów, celem ograniczenia ryzyka ingerencji osób trzecich w transmisję danych pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem sieci Internet.

5)      Postanowienia ogólne

a)      Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

b)      Usługodawca zastrzega, że w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych w ramach Sklepu może być utrudniony lub niemożliwy; Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej oraz możliwie najkrócej.

c)      Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny (co nie dotyczy jednak przypadków opisanych w punkcie 5.d. Regulaminu). W takim wypadku Klient składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy wskazany w punkcie 1.b. Regulaminu lub kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://ironnation.com/contact, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte, chyba że Klient wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnymi opłatami.

d)      Usługodawca informuje, że na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnej usługi coachingu online lub zakupionej publikacji elektronicznej (ebooka) w pakiecie z inną usługą lub samodzielnie, z uwagi na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie dedykowanych dla Klienta treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta i po poinformowaniu Klienta przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

e)      Usługi odpłatne i nieodpłatne świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6)      Rodzaje świadczonych usług i ich zakres

a)      Usługodawca świadczy na rzecz Klientów następujące usługi płatne:

i)        Treningi personalne – zajęcia sportowe o charakterze edukacyjnym mające na celu doskonalenie oraz naukę poprawnej techniki wykonywania ćwiczeń. Czas trwania pojedynczego treningu może wahać się od 30 min do 60 min. Zajęcia odbywają się w ustalonym miejscu. Koszt treningu personalnego nie uwzględnia kosztów karnetu wstępu do miejsca treningu np. klubu fitness lub siłowni.

ii)      Coaching online – usługa opieki, prowadzona online przez okres trwania wykupionego Abonamentu, polegająca na pomocy Klientowi w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów ich działania. W usłudze tej, strategia postępowania może być modyfikowana w zależności od potrzeb usługobiorcy.

iii)    Konsultacje – rozmowa telefoniczna lub wideokonferencja o charakterze edukacyjnym, trwająca ustalony czas. Podczas konsultacji Klient ma możliwość zadawania pytań z zakresu zagadnień dotyczących diety i treningu.

b)      Usługodawca ponadto oferuje Klientom następujące produkty:

i)        Publikacje elektroniczne (ebooki), które Klient może zakupić jako dodatek do innej usługi lub osobno.

7)      Wykonanie Umowy Świadczenia Usług

a)    Usługodawca umożliwia zakup świadczonych usług przy pomocy sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://ironnation.com lub poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 b)   W celu rozpoczęcia korzystania z usług treningów personalnych, coachingu online lub konsultacji, Klient powinien:

i)        Dokonać wyboru jednego z pakietów

ii)      Dokonać wyboru długości okresu na jaki kupuje daną usługę (jeżeli dotyczy)

iii)    Oświadczyć, że wyraża zgodę na świadczenie usług przez Usługodawcę o charakterze cyfrowym przed upływem terminu odstąpienia od Umowy

iv)    Oświadczyć, że jest osobą pełnoletnią, zdolną do czynności prawnych

v)      Dokonać opłaty

c)      W celu zakupu publikacji elektronicznej (ebooka), Klient powinien:

i)        Dokonać wyboru produktu

ii)      Oświadczyć, że wyraża zgodę na świadczenie usług przez Usługodawcę o charakterze cyfrowym przed upływem terminu odstąpienia od Umowy

iii)    Oświadczyć, że jest osobą pełnoletnią, zdolną do czynności prawnych

iv)    Dokonać opłaty

8)      Ogólne warunki świadczenia usług płatnych

a)      Rozpoczęcie świadczenia usług treningów personalnych, coachingu online oraz konsultacji nastąpi, na co Klient wyraża zgodę, po wypełnieniu ankiety wstępnej. Ankieta ma na celu umożliwienie Usługodawcy poznanie potrzeb Klienta i dostosowanie do nich świadczonej Usługi. Ankieta składa się z pytań, między innymi, o następujące dane dotyczące Klienta: rok urodzenia, płeć, wzrost, waga, cele treningowe, liczba dni w tygodniu kiedy Klient może trenować, poziom sprawności fizycznej, przebyte kontuzje i urazy, problemy zdrowotne, czy Klient pali papierosy, czy Klient spożywa alkohol, tryb pracy lub nauki, poziom motywacji, preferowana lokalizacja treningów, akcesoria treningowe w posiadaniu Klienta, akcesoria treningowe które użytkownik gotowy jest kupić, preferowany charakter treningu.

b)      Mając na uwadze fakt, że zrealizowanie Usługi przez Usługodawcę odbywa się w oparciu o dane przekazane przez Klienta, Klient zobowiązuje się do wypełnienia ankiety wstępnej w sposób rzetelny i zgodny z prawdą.

c)      Realizacja zamówienia na usługę Coachingu online nastąpi w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od momentu, kiedy spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki jednocześnie:

i)        Użytkownik dokona opłaty za zakupiony Abonament

 

ii)      Użytkownik wypełni w całości ankietę wstępną, o której mowa w punkcie 8.a. niniejszego Regulaminu 

d)      W przypadku usługi Coachingu online, ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego aktywacji do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie. Okres ważności Abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwany.

e)      Klient oświadcza, że przyjął do wiadomości i rozumie, że:

i)        Wykonywanie aktywności fizycznej, stosowanie diety określonego rodzaju, lub stosowanie treningu określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jego stosowania. Klient oświadcza, że przed przystąpieniem do zakupu usługi u Usługodawcy, przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń co do stosowania diety, wykonywania aktywności fizycznych oraz że lekarz nie stwierdził wobec Klienta żadnych przeciwskazań do aktywności fizycznej ani stosowania diety.

ii)      W przypadku stwierdzenia wątpliwości dotyczących stanu zdrowia Klienta, który mógłby mieć wpływ na przebieg planu treningowego lub dietetycznego, mając na względzie ochronę zdrowia Klienta, Usługodawca zastrzega prawo do uzależnienia wykonania Usługi od uprzedniego przedłożenia przez Klienta zaświadczenia o braku przeciwskazań do stosowania planu treningowego lub dietetycznego, wystawionego przez właściwego lekarza specjalistę. W przypadku nieprzedłożenia zaświadczenia w uzgodnionym terminie, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usług, a w konsekwencji wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zwrot uiszczonego przez Klienta wynagrodzenia.

iii)    Usługi świadczone przez Usługodawcę nie stanowią usług medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

iv)    Usługodawca nie posiada bezpośredniego dostępu do wszystkich danych Klientów i nie ma możliwości weryfikacji podanych przez Klientów danych ani też pełnego rozpoznania stanu ich zdrowia.

v)      Usługodawca nie jest w stanie zagwarantować 100% skuteczności działań podejmowanych przez Klientów, w szczególności oczekiwane przez Klienta efekty mogą nie zostać osiągnięte z powodu nieodpowiedniego wykonywania ćwiczeń, braku stosowania się do planu dietetycznego i/lub braku stosowania się do planu treningowego i zaleceń Usługodawcy.

vi)    Usługodawca zastrzega, że podejmowanie określonych czynności na podstawie informacji przekazanych w ramach Usług może wiązać się z obciążeniem dla zdrowia Klientów. W przypadku wystąpienia efektów niepożądanych, prosimy o zaprzestanie czynności podejmowanych na podstawie informacji przekazanych w ramach Usług, a w uzasadnionych przypadkach sugerujemy kontakt z lekarzem. W szczególności, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy, ani inne problemy zdrowotne powstałe po lub w trakcie korzystania przez Klienta z usług coachingu online lub konsultacji, tj. usług w trakcie wykonywania których Usługodawca nie ma możliwości osobistego nadzorowania Klienta.

vii)   Przygotowane dla niego plany treningowe, plany dietetyczne, a także wszelkie przekazywane mu materiały są przeznaczone wyłącznie dla niego. Klient oświadcza, że wykorzysta je wyłącznie na własny użytek, z wyłączeniem celów komercyjnych.

viii) W przypadku odwołania treningu personalnego w czasie krótszym niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed ustalonym z Usługodawcą terminem jego odbycia, trening uznaje się za przeprowadzony i zrealizowany. 

9)      Płatność za usługi i produkty

a)      Zryczałtowane ceny usług i produktów określone są w cenniku znajdującym się pod adresem https://ironnation.com/pl/shop

b)      Ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).

c)      Usługi można kupić wyłącznie w formie płatności z góry.

d)      Płatność odbywa się za pośrednictwem operatora płatności internetowych Przelewy24, oferującego swoje usługi za pośrednictwem strony internetowej www.przelewy24.pl, na zasadach określonych w regulaminie tej usługi.

e)      Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

f)       Zmiana cen usług nie stanowi zmiany Regulaminu.

g)      Zmiana cen usług nie będzie miała wpływu na płatności dokonane przed wejściem w życie zmian.

10)  Dane osobowe Klienta oraz informacja o plikach Cookies

a)      Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz zasady wykorzystywania plików Cookies przez Usługodawcę zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://ironnation.com/pl/privacy_policy .

11)  Własność intelektualna i licencja

a)      Usługodawca jest wyłącznym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej związanej ze Sklepem.

b)      W ramach świadczonych usług, Usługodawca udziela Klientowi ograniczonej w czasie okresem Abonamentu, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji uprawniającej do korzystania z materiałów otrzymanych w ramach zakupionej usługi a udostępnionej przez Sklep.

c)      Licencja, o której mowa powyżej udzielona jest wyłącznie na użytek własny Klienta, związany bezpośrednio z korzystaniem z usług, których dotyczy Abonament. Licencja ta uprawnia Klienta do:

i)        wyświetlania materiałów udostępnianych w Sklepie na ekranie komputera, tabletu i telefonu, będącego w posiadaniu Klienta

ii)      zapisywania przygotowanych na rzecz Klienta przez Usługodawcę materiałów na dowolnych nośnikach pamięci oraz ich drukowania w 1 (jednym) egzemplarzu.

d)      Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu udzielonej licencji zawiera się w cenie danej Usługi.

e)      Wszelkie działania wykraczające poza Licencję, o której mowa powyżej, w tym w szczególności:

i)        kopiowanie zawartości Sklepu lub jej części

ii)      kopiowanie, zapisywanie, udostępnianie zdjęć lub/i grafik udostępnianych w Sklepie w sposób inny niż określono w punkcie 11.c

są zabronione bez pisemnej zgody Usługodawcy.

12)  Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu lub sprzedawanymi w nim usługami lub produktami należy zgłosić drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://ironnation.com/contact

a)      Reklamacja powinna zawierać:

i)        Adres e-mail Klienta

ii)      Datę oraz czas wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja

iii)    Szczegółowy opis zdarzenia, którego dotyczy reklamacja

b)      Termin na wniesienie reklamacji wynosi 14 dni od momentu wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. Za dzień złożenia reklamacji uważa się dzień, w którym Usługodawca otrzymał wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza, jak określono w punkcie 12.a

c)      Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowego zgłoszenia, jak określono w punkcie 12.a oraz 12.b. W przypadku otrzymania niekompletnego zgłoszenia reklamacyjnego, Usługodawca wezwie Klienta do jego uzupełnienia.

d)      Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail podany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

13)  Postanowienia końcowe

a)      Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji do odwołania.

b)      O ewentualnych zmianach w Regulaminie Usługodawca poinformuje za pomocą poczty elektronicznej minimum na 14 dni przed ich wejściem w życie.

c)      Klient może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu poprzez wypowiedzenie Umowy. Brak wypowiedzenia Umowy przed wejściem w życie zmian Regulaminu jest równoznaczny z ich akceptacją i wolą kontynuowania Umowy na zmienionych warunkach.

d)      Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Sklepu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

e)      Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień Regulaminu, Strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.

f)       W przypadku skierowania przeciwko Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń, Klient zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę przed roszczeniami osób trzecich oraz do pokrycia wszelkich kosztów i strat z tym związanych.

Regulamin